Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů
Od  25.5. 2018 platí Nařízení Evropského parlamentu a Rady číslo 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o  volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, které je známo jako GDPR.  I my se tímto řídíme.

Správce a kontaktní údaje na něj
Alante s.r.o. , sídlo: Dobrovského 666/20, Holešovice, 170 00 Praha 7,
vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 226811, IČO 03040259, email: alante@alante.cz.

Jsme malá obchodní společnost zabývající se realitní činností.

Jaké  osobní  údaje zpracováváme
Identifikační údaje –  jméno, příjmení, titul, rodné číslo nebo datum narození (případněIČO) , trvalé bydliště, stav, číslo OP, státní občanství, druh a číslo průkazu totožnosti  a kontaktní údaje – email a telefonní číslo, případně kontaktní adresa a bankovní spojení.

Nezpracováváme údaje osob mladších 18 let.

Za jakým účelem zpracováváme osobní údaje
Vaše osobní údaje zpracováváme pouze za účelem poskytování našich služeb, uzavření smluv, plnění našich smluvních a zákonných povinností. Zpracováváme pouze  údaje, které nám sami poskytnete nebo jsou veřejně dostupné.   U zájemců o námi nabízené nemovitosti  (protokol o prohlídce) zpracováváme osobní údaje omezeně (jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, kontaktní údaje).

Komu mohou být Vaše osobní údaje předány
Některé osobní údaje mohou být poskytnuty třetím stranám.  Jedná se o zejména tyto třetí strany:

– externí účetní
– advokátní kanceláři, bance, notáři
– spolupracujícím realitním makléřům a finančním poradcům
– zpracovatelům, kteří nám poskytují serverové, webové nebo cloudové služby
– protistraně realitního obchodu
– za určitých podmínek jsme povinni předat některé Vaše osobní údaje na základě platných právních předpisů např. orgánům činným v trestním řízení,  Policii ČR a dalším orgánům veřejné správy.

Jak dlouho zpracováváme osobní údaje?
Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smlouvy a dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností, podle platných právních předpisů. Nejdéle však 10 let od ukončení smlouvy.

Jak využíváme Cookies
Naše vlastní cookies slouží pro běh našich webových stránek. Ukládáme oblíbené stránky nebo nabídky. Cookies třetích stran, které ukládají anonymně informace o návštěvě našeho webu, můžeme využívat např. pro marketingové účely. Všechny informace v cookies, které ukládáme, jsou anonymní.

Jak chráníme Vaše osobní údaje
Správce osobních dat přijal a udržuje taková organizační a technická opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení, ztrátě či jinému neoprávněnému nakládaní s nimi.

– dodržování mlčenlivosti ohledně osobních údajů
– přístup k osobním údajům pouze pro pověřené osoby poskytovatele
– užívání vhodných prostředků zabezpečení
– používat zabezpečený přístup do PC
– schopnost obnovit dostupnost osobních údajů

Jaká máte práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
– právo na přístup k  Vašim osobním údajům. Zejména se jedná o právo na informaci o zpracování Vašich osobních údajů
– právo na opravu či doplnění osobních údajů
– právo  na výmaz Vašich osobních údajů. Vztahuje se  pouze na údaje, které nemusíme uchovávat ze zákonných důvodů.
– právo požadovat přenesení  osobních údajů
– právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů
– právo vznést námitku čí stížnost proti zpracování Vašich osobních údajů v určitých případech

Upozorňujeme, že pokud u nás svá práva budete uplatňovat,  vždy si  ověříme,  že je Váš požadavek uplatňován opravdu přímo Vámi. Proto Vás budeme kontaktovat a Vaši totožnost si ověříme (přiměřeným způsobem).

Dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů můžete směřovat  písemně na adresu Alante, s.r.o., Prvního pluku 12a, 18000 Praha 8 nebo elektronicky. Máte také právo podat stížnost u dozorového orgánu když se domníváte, že zpracování m Vašich osobních údajů dochází k porušování  právních předpisů.  Tímto orgánem je Úřad pna ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 22, Praha 7, 17000, www.uoou.cz

Ochrana osobních údajů

© Copyright 2014 Alante s.r.o., Dobrovského 666/20, Praha 7